เกิด 4 วัuนี้ บาsมีเหลือล้u โชคลา ภมาเยือ u เทวดาเปิดทางsวย

ท่าuที่เกิดวัuศุ กร์.หมั่นทำ บุญให้มา ก

คุณเป็นคนดี ปั ญห าและอุป ส รรค ต่าง ๆ ที่เหมือนจะไม่ ดีนั้นทำอะไ รเขาไม่ได้แม้แต่น้อยมี ก ร ร ม ดีเยอะ ด วงดีมาก ลำ บ ากน้ อย และให้พย าย ามหมั่น

ทำบุญให้เยอะ ๆ

เข้าไว้จะได้หนุ นให้ชีวิตนั้นดีขึ้น ไปอีก และช่วงนี๊ก็อย่ าลื มเก็ บ ออมไว้ด้วย เพร าะเวลาที่ได้รับ เงิน ทองเข้ ามาเยอะๆ จะทำ ให้มีกินมีใช้ไป ตลอด เลยล่ะ

ท่าuที่เกิดวัuอังคาร.วาสนาดี

คุณเป็นคนที่วาสน าดีมาก ด วงก็ดี บุญเย อะจึงทำให้ชีวิตสุขสบาย ส่วนมากก็จะทำงานแ บ บ มียศมีตำแหน่งทั้งนั้น ร่ำร วย ฐานะดี บริวารเยอะมากมายแต่ก็

ทำคุณคนไ ค่อยขึ้นเท่าไหร่

แต่ก็ดีแล้ว ทำดีก็ทำต่อไป ความดีที่ทำ นั้นเองที่จะคอยปกป้องตั วคุณ ในช่วงนี๊เตรียมรับกั บโช ค ดี มีเ งิ นทองเพิ่ม ขึ้นด้วย ด วงโดยรวมของ ท่าน ที่เกิ ด

ในวันอาทิตย์นี๊ จะมีโช ค ล าภใหญ่อ ย่างแน่นอน ขอให้ านสุขสมห วัง สาธุบุ ญจ้า

ท่าuที่เกิดวัuพุธ.มนุษย์สัมพันธ์ดี

คนวันนี๊จะเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสุดๆ เจรจาต่อรองเก่ง วาทศีลป์เป็นเลิศจนผู้คนต้องยอมรับ เหมาะที่จะทำเกี่ยวกับการค้าข าย ทำธุรกิจฉลาด แต่ความ

จำไม่ดีเอาเสียเลย ลืมอะไรง่ายดายมาก ความรู้เยอะ อ่ านใ จคนเก่งมาก แต่เก็ บ เ งิ น ไม่ค่อยอยู่เพราะ สิ่ ง เร้ามันเยอะแต่ก็ช่วงนี๊ก็เป็นด วง

ดีรับทรัพย์ของผู้ที่เกิ ด วันพุธ ถ้าเก็ บ เ งิ น บ้าง สะสมบ้างก็จะทำให้มีความมั่งคั่งเลยล่ะเป็นความ เชือ ส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญ าณในการอ่ าน หากอ่

านแล้วดี ขอให้ท่านเก็ บ ด วงนี๊ไว้ให้กับเพื่อนที่เกิ ด วันเดียวกับท่านได้อ่ าน ขอให้ท่านสุขสมหวังดังปรารถนา ตลอดปี ตลอดไป ส าธุบุ ญ ค่ะ

ท่าuที่เกิดวัuเสาร์.ด วง แข็งมาก

ท่านเป็นคน ด วงแข็งมาก แม้ว่าจะตกทุ กข์เพียงใด ชีวิตปัญห าเยอะแต่ก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้แบบสบาย ๆ เป็นคนใจสู้จนทำให้ผ่านปัญห ามาได้ง่ายดาย มี

คุณสม บั ติความเป็นผู้นำ

รักเกียรติ มีความหนักแน่น ไม่ชอบเอาเปรียบใคร เป็นคนตรงไปตรงมาขยันทำงาน มีความอดทน ในช่วงนี๊ก็จะได้รับเงินก้อนโตจากความดีของคุณเอง ขอ

ให้มีความสุขความเจริญมากๆนะคะ สาธุค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *