“รองเจ้าอาวาส” ไม่เก็บไว้ขอให้คนอื่นต่อ

คงเป็นความหวังของใครหลายๆคนกับทุกๆวันที่หนึ่งกับสิบหกของเดือนเผื่อว่าจะมีกับเขาสักครั้ง

แต่กับพ ระรูปนี้ที่นครพนมได้รับรางวัลที่หนึ่งถึงสามใบ พ ระครูพนมปรีชากรเป็นเลขาฯ

ของเจ้าอาว าสแต่ไม่เก็บเป็นของส่วนตัวเลยนำทั้งหมดมอบเพื่อคนอื่นทั้งหมด

แกได้บอกว่ามาสิ่งที่เทวประทานมาให้จึงจะนำทั้งหมดสร้างบุ ญเพื่อสร้างประโยชน์


ให้กับหลายๆส่วนอย่างเช่นหน่วยง านของรัฐ อีกทั้งของเอกชนที่สามารถทำให้ส่วนนี้

เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ในส่วนที่เหลือก็ได้มอบให้กับวั ดเพื่อพัฒนาบำรุงเพื่อเป็นพื้นที่

สาธารณะประโยชน์ให้กับชาวบ้านหรือผู้ที่อยากที่จะเข้ามาทำบุ ญหรือใช้พื้นได้อย่างเต็มที่


และในช่วงบ่ายของวันยังเปิดให้ชาวบ้านเข้ามารับปัจจัยทานเต็มบริเวณมีจำนวนกว่าพันคน

หลายภาคส่วนเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดง านครั้งนี้ขึ้นเพื่อรองรับผู้คนจำนวนมาก

อีกทั้งวงกลองยาวจากมหาลัยมหาสารคามซึ่งเป็นวงชื่อดังก็มาร่วมบรรเลงในงา นด้วย

ส่วนที่มาท่านได้บอกว่าก่อนหน้านั้นประมาณสามวันได้เดินทางไปที่มุกดาหารและก็ได้สังเกตุ

เห็นว่ามีเหล่าแม่ค้ าอยู่มากมายและเขาเหล่านั้นก็ได้เข้ามาขอให้ช่วยเพราะว่าในช่วง

สถานการณ์ที่ผ่านมาหลายๆคนได้รับผลกระท บและค่อนข้างจะเงียบ จริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ควร

และก็ไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าผู้คนเหล่านั้นอยากให้ช่วยจึงอุดหนุนไปและก็เป็นอย่างที่เห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *